Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Podpora zatepľovania rodinných domov


Spotreba energií v bytových budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej spotreby. Záujmom štátu je preto rôznymi opatreniami prispieť k znižovaniu tohto podielu.

Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je na Slovensku asi  800-tisíc obývaných rodinných domov. Z toho bolo doteraz obnovených 35 %. (Podľa Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, schválenej vládou SR v roku 2014).

mdv logo

Z uvedeného dôvodu vláda prijala opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov na obnovu, ktorou sa

 • zníži potreba energie, čo  bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na životné prostredie,
 • zlepšia tepelnotechnické vlastnosti  stavebných konštrukcií a predĺži sa životnosť rodinných domov,
 • znížia výdavky domácností na energie.

 Účel a forma podpory

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“) sa poskytuje podpora vo forme príspevku.Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základnými podmienkami poskytnutia príspevku sú:

 • splnenie požiadavky tepelnoizolačných vlastností obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
 • splnenie požiadavky tepelnoizolačných vlastností neobnovených alebo nevymenených stavebných konštrukcií preukázaním maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
 • splnenie hygienického kritéria zodpovedajúceho slovenskej technickej norme,
 • zateplenie rodinného domu uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
 • zrealizovať zateplenie rodinného domu zhotoviteľom, ktorý má na systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom.
 • zrealizovať výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom s licenciou (podmienka platná od 1. 1. 2019).

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 8 000,- eur), najviac v sume:

 • 7 000,- eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, a
 • 1 000,- eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 800,- eur.

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 8 800,- eur.

Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón a aj za výmenu zdroja tepla. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane DPH.

Kto môže požiadať o príspevok

Ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku. Na uvedené účely môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ak

 1. 1.bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 2. 2.má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
 3. 3.sa nachána území SR,
 4. 4.je výlučvyužívaný na bývanie,

Správa bola redakčne skrátená.

Celý článok nájdete v odkaze: Podpora zatepľovania rodinných domov

 mdv logo

 

 


 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836