Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Poradňa


paragrafOktóber 2018| Otázka

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o radu.
Bývam v bytovom dome, kde máme SVB.  Som vlastníkom prízemného bytu, ktorý susedí s nebytovým priestorom – podľa prehlásenia vlastníka ide o miestnosť pre odkladanie vecí na upratovanie a kočiare; podľa kolaudačného rozhodnutia ide o miestnosť pre upratovanie. Táto miestnosť je ostatnými vlastníkmi používaná ako bycikláreň, čím sa zvýšila prevádzka a tiež hlučnosť nie len cez deň, ale aj v nočných hodinách. Na priečku, ktorá susedí s mojím bytom, boli namontované kovové držiaky bicyklov na náklady SVB, takže akákoľvek manipulácia s bicyklami je v byte počuť. Keď som na túto skutočnosť poukázala, bolo mi povedané, že s tým musím počítať, keď som si kúpila byt vedľa tejto miestnosti. Je možné sa nejako brániť, aby sa miestnosť nepoužívala ako bicykláreň? Za akúkoľvek radu budem rada.
Ďakujem. S pozdravom Jahodová Jana

Odpoveď:
Dobrý deň pani Jahodová.
V prehlásení vlastníka (vrátane pôdorysu 1.NP) je priestor vedľa Vášho bytu vedený ako spoločné priestory. To, že v kolaudačnom rozhodnutí je o.i. uvedená upratovacia miestnosť  ( a nie kočikáreň), nie je rozhodujúce.  O spôsobe použitia pre správu domu a pozemku rozhoduje vždy SVB na zhromaždení vlastníkov.
Je potrebné zistiť kedy a akým spôsobom bolo rozhodnuté o spôsobe využitia spoločných častí domu vedľa Vášho bytu. Pokiaľ všetko prebehlo v súlade so zákonom a stanovami, v takom prípade je všetko v poriadku. Pokiaľ nie, môžete nárokovať uvedenie priestorov do stavu v súlade s kolaudačným rozhodnutím, v ktorom o sklade bicyklov nie je zmienka.
Každopádne doporučujem prebrať tento problém s ďalšími vlastníkmi a zjednotiť sa na spôsobe využitia priestoru.
Prajem Vám rozumných susedov a trpezlivosť pri ďalšom postupe. Okrem toho aj pekný deň. Ing. Vladislav Hrdlička, Pre náš dom, o.z.


2.6.2017 | Otázka

Dobrý deň,

som predsedom spoločenstva Bytového domu v Bratislave Dúbravk a potreboval by som poradiť s problematikou odkúpenia neodpredanej garáže v našom bytovom dome. Garáž zatiaľ nebola odpredaná, teda je vo vlastníctve magistrátu a zverená do správy  Mestskej časti Bratislava Dúbravka. Doterajšiemu nájomcovi skončila platnosť nájomnej zmluvy  a Miestny úrad m.č. Bratislava Dúbravka chce garáž odpredať. Mal by som eminentný záujem o jej odkúpenie,  lenže takých záujemcov z nášho bytového domu je viacej.

Podľa môjho názoru právna stránka problematiky je nasledovná:

S ohľadom na znenie § 16 ods. 3) zákona č. 182/1993 Z.z. Mestská časť môže garáž odpredať iba vlastníkom bytov v našom bytovom dome (nájomcov bytov nemáme), o garáž má záujem veľa vlastníkov, teraz ide o to, ako formou môže Miestny úrad garáž odpredať.  Vzhľadom na ustanovenie § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v tomto prípade tento zákon nemožno použiť. Miestny úrad samozrejme chce garáž odpredať za čo najvyššiu sumu, ale keďže klasické formy odpredaja (verejná obchodná súťaž, dobrovoľná dražba a priamy odpredaj) nemožno použiť, tak ako má postupovať pri odpredaji ?

Keďže v danom prípade garáž možno odpredať iba vlastníkom bytov v bytovom dome (súhlas na odpredaj iným záujemcom rozhodne nedáme) a v bytovom dome je zriadené spoločenstvo vlastníkov, nemá toto spoločenstvo nejakú právomoc na určenie, komu sa garáž odpredá ? Podľa mňa uvedené zákony sa bijú, na jednej strane magistrát/mestská časť ako vlastník garáže ju môže  odpredať podľa vlastného uváženia na druhej strane podľa zákona č. 182/1993 Z.z. garáž môže odpredať iba vlastníkom bytov v bytovom dome a navyše podľa zákona č. 138/1991 Zb. nemôže v tomto prípade použiť klasické formy odpredaja. Ďakujem

Gabriel Balík

Odpovedá: JUDr. Marek Perdík, Finlegal services s.r.o.

Dostala sa ku mne Vaša otázka ohľadom nebytového priestoru a nie je mi jasné, ako ste dospeli k záveru, že dobrovoľnú dražbu nie je možné vykonať, ak by jej predmetom mal byť nebytový priestor vo vlastníctve obce (mestskej časti).

Je pravdou, že v zmysle § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, sa na nakladanie s určitým majetkom obce vzťahuje špecifická úprava v zákone č. 182/1993 Z. z. Úprava sa však týka procesného postupu a najmä poradia pre prípad, že sa už bude realizovať prevod/prechod. To, či ho vôbec možno vykonať, je otázkou, na ktorú dáva odpoveď iný zákon. Mestská časť môže nebytový priestor predať na dražbe podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. V súvislosti s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z., by na takejto dražbe mali predkúpne právo vlastníci bytov v bytovom dome (keďže uvádzate, že v bytovom dome sa nechádzajú nájomcovia nebytového priestoru, ani nájomcovia bytov). 

Vzhľadom na to, že je na prevod vlastníckeho práva na inú osobu ako vlastníka bytu, je potrebný súhlas spoločenstva a takýto súhlas nedáte, je zreteľné a jasné, že účastníkmi dražby budú len vlastníci bytov v bytovom dome. Iných totiž určite odradí fakt, že im súhlas na prevod nedáte.


20.10.2015 | Otázka

Do zateplenej fasády sa nám začali presekávať vtáci – Pravdepodobne ďatle. Ničia nie najlacnejšiu rekonštrukciu. Čo s tým?
Dušan Drevennák

Odpovedá: Milan Novotný, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife

Problematike budovania hniezd ďatlovitých vtakov v stenách zateplených budov a riešeniu tohto problému sa venuje pán Jambor z Trenčína. Na ich odpudzovanie od zateplenej fasády využíva rôzne makety ďatlov, ktoré aj vyrába. Ich účinnosť udáva v 70-80 % prípadoch. Problematické prípady rieši odchytom ďatlov a ich vypúšťaním na vzdialených prírodných lokalitách (po vypustení na lokalitu vzdialenejšiu ako 15 km, sa ďatle údajne nevracajú). Treba podotnúť, že všetky druhy ďatlov sú zákonom chránené a ich odchyt môže realizovať iba odborník, zásadne mimo obdobia hniezdenia. 

Táto téma a je prehľadne spracovaná na www stránkach pána Jambora: ornitolog.sk, datelvofasade.sk


25.11.2015 | Otázka

Definujte pojem „ prehlasovaný vlastník „. Aký to je vlastník, ktorý bol na zhromaždení alebo na schôdzi a bol prehlasovaný. Alebo je to každý vlastník, ktorý sa nezúčastnil zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a s prijatým uznesením nesúhlasí? Výklad právnikov je nejednotný.
Zdenka Jurčáková

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Prehlasovaný vlastník je vlastník, ktorý sa hlasovania zúčastnil. V právnej praxi sa však môže vyskytnúť odlišný právny názor a vyskytujú sa žaloby nezúčastneného vlastníka voči záverom schôdze.

Tento výklad  je umožnený neúplnou formuláciou zamedzenia práv nezúčastneného vlastníka. V §14 Zákona o vlastníctve bytov a NP, kde je umožnené právo prehlasovaného vlastníka obrátiť sa na súd, nie je však ďalej zamedzené právo nezúčastneného vlastníka obrátiť sa na sud. Aby došlo k zosúladeniu právnych názorov, je potrebné zapracovať do súčasného znenia práva/zamedzenia vlastníka, ktorý sa na schôdzi nezúčastnil.


 11.11.2015 | Otázka

Stretli ste sa s tým, že SVB alebo správca (mandatár) nerobí daňové priznanie resp. nepredkladá ich FS?
Správa domov Gelnica

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Áno, stretli. Povinnosť je na predsedovi SVB, mandatár ma tu povinnosť výlučne ak je to zmluvne dohodnuté.


25.11.2015 | Otázka

Musí Bytové družstvo platiť licenčnú daň? Podotýkam, že naše družstvo len spravuje byty a nevykazuje žiadny zisk. Ďakujem.
Robert Seregul

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Predmetom dane sú nie len prijmi, z ktorých sa zisk vykazuje, no aj tie, ktorými sa da zisk dosiahnuť. Pri zdaňovaní družstva tiež treba vychádzať z toho, či je účtovaný výlučne výkon správy bytov vo vlastníctve BD, ktorý je oslobodeným príjmom podľa §13 ods. 2 d) zákona o dani z príjmov, alebo účtuje odmenu za výkon správy aj za byty, ktoré vo vlastníctve BD nie sú, a teda nebude oslobodeným príjmom daňovníka podľa vyššie uvedeného.

Daňovú licenciu nemusia hradiť výlučne tie právnické osoby, ktoré sú zadefinovane v §12 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov.


25.11.2015 | Otázka

Ako riešiť problém, keď v byte je 1 vlastník a sústavne tam prespáva (aj bicykel si ukladá do spoločných priestorov) ďalšia osoba, ktorá má doklad, že je prihlásená v inej obci na trvalý pobyt. Tým využíva výťah, osvetlenie, spoločné priestory dokonca má aj kľúče od vchodu aj bytu. Dlhodobo. Môžeme takýto byt rozúčtovať pre dve osoby?
Anton Ďuriš

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Trvalý pobyt dotyčnej nemá nijaký vplyv na skutočnosť, že využíva služby spojené s užívaním bytu, a teda odpoveď je áno, pokiaľ spĺňa legislatívne podmienky, kedy je možne využiť §11 ods. 9 – „Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. .... „


15.06.2015 | Otázka

 Ak sa zateplí lodžia, podľa mňa sa plocha nezmenší, zmenšia sa len svetlé rozmery lodžie. Preto by som neprepočítaval platby do FPUaO po zateplení domu. Mýlim sa?

Ing. Anton Májovský

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

V legislatíve som nenašla súvislosť, a teda pokiaľ legislatíva túto otázku neupravuje, nechala by som na dohode vlastníkov, či po zateplení plochy prepočítajú. Z môjho pohľadu by k prepočítaniu dôjsť mohlo, nakoľko sa zmení úžitková hodnota balkónu, loggie, terasy.


 15.06.2015 | Otázka

 Vlastníčka mi poslala e-mailom, že celý rok v byte nebýval nik a žiada aby som jej pri vyúčtovaní dal 0-osobomesiacov. Dal som jej aj napriek tomu 12 osobomesiacov. Nikde som nenašiel, ako jej to odôvodniť, čiastočne to bolo len pri debatách na internete. Má tam aj služby, ktoré má vždy k dispozícií.
Dušan Vician

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Odpoveď nájdeme v par. 10 ods. 7 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


15.06.2015 | Otázka

Rozdelenie % pre vyúčtovanie tepla (40/60) sa môže vykonať hlasovaním akého množstva vlastníkov?
Zuzana Ohrádková

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

V zmysle §14 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ide o hlasovanie, ktoré nespadá do výnimiek. Vyhláška 630/2005 v nesk. znení nehovorí o pomere hlasov, a teda môžeme rozhodovať na nadpolovičnou väčšinou prítomných, a to aj v prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, resp. pokiaľ do hodiny od začatia nebude schôdza uznášania schopná, je možné o tejto veci taktiež rozhodnúť.


27.11.2014 | Otázka

Na plán opráv nadväzuje jeho schvaľovanie – ako dosiahnuť 2/3 účasť na schôdzi a 2/3 účasť všetkých vlastníkov?
Ivana Vančová

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Je potrebné zlepšiť komunikáciu v dome, dostatočne vopred vlastníkov informovať, prediskutovať ich účasť ešte pred schôdzou, prípadne využívať rôzne formy komunikácie či už písomnou alebo ústnou formou. Samozrejme viem, že vo väčšine bytových domov sú tieto problémy, no žiaľ v tejto otázke viac poradiť neviem.


27.11.2014 | Otázka

Podľa novely z 182/1993 je správca povinný zverejňovať postup pri obstarávaní služieb vrátane cenových ponúk na mieste v bytovom dome obyvateľom. Akým spôsobom najvhodnejším by mal správca pristúpiť k takémuto zverejňovaniu. BD SNV nemá internetový portál.
Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

to otázka je priamo zodpovedaná v zákone, kde konkrétne §8b ods. 2 l) hovorí, že postup pri obstarávaní služieb vrátane cenových ponúk musí správca zverejniť na obvyklom mieste v dome alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené. Ak teda správca webové sídlo nemá, urobí tak na miesto v dome obvyklom, ktoré je v každom dome prispôsobené potrebám.


20.11.2014 | Otázka

Máme zateplený BD dva roky, už po roku sa na jednej z ôsmych stien objavili vodorovné asi 40cm široké pásy šedej plesni, táto stena je obrátená na sever. Akú chybu urobil zhotoviteľ? Na zhotoviteľa boli výborné referencie. Ostatné steny sú výborné (aj jedna stena obrátená na sever – táto je ale náveterná)
Dušan Vician

Odpovedá: Ing. Vladimír Balent, Project manager, Poradenstvo – pasívne domy, ISOVER

Pleseň na severnej fasáde býva dosť častým javom a nemusí to byť chybou realizátora. Keďže sa vám na fasáde objavuje len pás, príčin môže byť viacero. Napr. Ak je stena zateplená z EPS, a v danom mieste je požiarny pás z iného izolantu (čadičová izolácia) s iným súčiniteľom tepelnej vodivosti, tiež može vznikať v dôsledku napájania dvoch rôznych izolantov nerovný podklad (buď priehlbina alebo kopec), čím vzniká väčšia možnosť zachytávania nečistôt  (mach, riasy, lišajníky), vody, alebo dôvodom vzniku plesní môže byť aj odlišná štruktúra omietky v danom mieste.

Skontrolujte, či v danom mieste je v poriadku oplechovanie strechy a tadiaľ nemá možnosť voda kvapkať na fasádu, v spojitosti s inou štruktúrou omietky (napojenie a prearmovanie rôznych materiálov) to by mohla byť tiež potenciálna príčina. Pre istotu, ak sa naskytne možnosť, skúste si v zimnom období zabezpečiť termosnímky danej fasády, aby ste sa uistili, či nieje problém v zlej realizácii zatepľovacieho systému v danom mieste.

Odstránenie:

Na inkriminovaných miesta použiť – odstraňovač rias a machov G610 od Weber Terranova, cena 7€/kg, nechať pôsobiť podľa technologického postupu, potom vystriekať vapkou.


20.11.2014 | Otázka

Ako sa vlastník môže domôcť svojho práva, ak má nedostatočné ročné vyúčtovanie a správca mu odmieta poskytnúť údaje o spotrebách bytového domu a porušuje zákon 182/1993. Nechce sa súdiť, ale požiadať o súčinnosť a kontrolu zákona a prístupu k informáciám.
Dana Vaňová

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Zákon číslo 182/1993 neupravuje obsah vyúčtovaní, Zákon číslo 476/2008 v znení neskorších predpisov a Vyhláška číslo 630/2005 v znení nesk. predp. čiastočne upravujú, aké položky majú byť súčasťou vyúčtovania pri rozočítaní položiek teplo na kúrenie a na ohrev vody. Žiaľ, žiadna ďalšia legislaíva nekonkretizuje obsah vyúčtovaní. Ako sa domôcť svojho práva, v prvom rade v zmysle Zákona 182/1993 má každý vlastník právo nahliadať do dokumentov týkajúcich sa správy domu. Na základe tohto je možné vyzvať správcu k predloženiu podkladov. Tieto podklady, správca nie je povinný ofotiť, no dobrým zvykom je dohodnúť si termín, kedy je možné v kancelarii správcu nahliadnuť do dokumentov. Existuje možnosť podať podnet na Štátnej obchodnej inšpekcií, ktorá má možnosť preveriť náležitosti vyúčtovania a udeliť sankcie, tá však nekontroluje správnosť vyhotovenia. Ďalším spôsobom je danie výpovede správcovi, samozrejme za predpokladu, že dojde k argumentacii s ostatnými vlastníkmi. V prípade však, ak správca nemumožní nahliadať do dokumentov alebo porušuje zákon , pripadne dojednanú zmluvu, najúčinnejším spôsobom je podať žalobu na súd.

Avšak, je potrebné si zvážiť predmet žaloby tak, aby bola vykonateľná, v opačnom prípade neprinesie želany výsledok.


20.11.2014 | Otázka

Náš dom má 4 vchody, v jednom vchode nie je výťah. Otázka je, či sú obyvatelia vchodu bez výťahu povinní prispievať na údržbu výťahu? To isté, ale pri výmene výťahu? Kde sa to prejaví (nižší príspevok do fondu opráv? Ako to bolo ako to je od 1.10.2014
Ladislav Komlossy

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, DOModern spol. s r.o.

Právna úprava platná do 31.12.1999 na základe Vyhlášky č. 60/1964 o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v § 14 upravovala, že za výťah sa platí od 3. nadzemného podlažia. Táto vyhláška bola zrušená k 31.12. 1999 Vyhláškou 375/1999. Následne je teda potrebne nahliadať do zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993,  ktorý hovorí o spôsobe rozpočítania nákladov, kde uvádza, že je potrebné zohľadniť mieru užívania, a v zmysle ktorého „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome.“

Je dôležité si uvedomiť rozdiel medzi pravidelným servisom a rekonštrukciou zariadení, pričom niektoré z týchto nákladov sú rozúčtované vlastníkom vo vyúčtovaní a iné sú hradené z fondu opráv. Keďže jednoznačne ide o spoločné zariadenie domu, nemôžeme naň nahliadať ako na vlastníctvo len vybraných osôb.

Zároveň tvorbu fondu oprav nie je možné dohodnúť inak, ako je uvedene v zákone.


3.6.2014 | Otázka

Bolo by zaujímavé zaradiť prednášku niektorého skúseného predsedu spoločenstva vlastníkov bytu (skúsenosti, odporučenie). Môžem jedného navrhnúť z terénu, robí to 17 rokov! (od 1997) Bude ho treba presvedčiť lebo nevie o tom! Ak bude záujem.
Ladislav Komlóssy

Odpovedá: Ing. Petr Němec, Pre náš dom o.z.

Ďakujeme za ponuku. Ešte zaujímavejšie by možno bolo, keby vami odporúčaný pán predseda napísal na túto tému článok alebo sériu článkov, prípadne by ho vyspovedal niektorý z našich redaktorov a články by sme vytvorili priamo my. Týmto spôsobom by sme mohli dobré skúsenosti a informácie doručiť výrazne väčšiemu počtu osôb.


3.6.2014 | Otázka

Pripravujete v niektorom sympóziu zamerať sa na problematiku striech? (rekonštrukcia, ploché, sedlové)
Ing. Vladimír Nemec

Odpovedá: Ing. Petr Němec, Pre náš dom o.z.

Táto problematika patrí v súčasnosti medzi veľmi zaujímavé témy. Veľmi radi by sme ju zaradili, problémom však je, že sa nám nedarí nájsť seriózneho partnera, ktorý by túto problematiku zastrešil. Je pravda, že s niektorými jednáme. Verím, že najneskôr na jar 2015 budeme môcť túto tému zaradiť do pravidelného programu. Pokiaľ by tento termín bol pre niekoho príliš vzdialený, môže sa s otázkami a problémami obrátiť priamo na nás. Určite nájdeme správne odpovede a návrhy riešení. Otázky zasielajte na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


22.6.2014 | Otázka

Pri rekonštrukcii domu je lepšie dať:

a)      Nové výťahy (aká je životnosť)

b)      Repasované výťahy (aká je životnosť)
Mária Galbová

Odpovedá: Jaroslav Gonda, MAJES výťahy a eskalátory, s.r.o.

Predpokladaná životnosť u nových výťahov je závislá od použitej technológie a prevádzky výťahu.
Vo všeobecnosti sa dá povedať že životnosť do prvej väčšej opravy je 15-20 rokov. Pri repasovaných (modernizovaných výťahoch) sa jedná o predlženie životnosti pôvodnej technológie výťahu o dobu cca 5-7 rokov.


22.6.2014 | Otázka

Mohli by ste uviesť vzor pre komplexnú dodávku výťahu pre výberové konanie? Aké sú podmienky cenovej ponuky a čo všetko má obsahovať?
Jaroslav Papay

Odpovedá: Jaroslav Gonda, MAJES výťahy a eskalátory, s.r.o.

Cenovej ponuke by mal predchádzať návrh technického riešenia, pri ktorom si BD určí typ a umiestnenie pohonu výťahu, typ kabínových a šachtových dverí, čiastočné rozmer kabíny, z čoho bude zrejmá nosnosť výťahu ako aj požadovaný typ rozvádzača . Následne si určí obchodné podmienky ako komplexnosť a rozsah dodávky, min. záruku , platobné podmienky, spôsob zabezpečenia servisu nového výťahu.

Pri doručení cenových ponúk od uchádzačov je dobré urobiť porovnávaciu tabuľku, avšak nie len porovnanie cien ale aj :

  • Stavebné a ostatné práce, ich rozsah a cena
  • Cena technológie výťahu
  • Cena demontáže a montáže výťahu
  • Cena technickej dokumentácie a posúdenia zhody
  • Záruka a podmienky záruky
  • Cena servisu 1 mesiac a 3 mesiace
  • Veľkosť kabíny/použité materialy
  • Nosnosť kabíny
  • Typ a velkosť dverí/výrobca dverí

Následne je možné vyhodnotiť súťaž a s min. tromi uchádzačmi a absolvovať ústne rokovanie na objasnenie ponuky.


20.6.2014 | Otázka

Vlastník prízemného bytu v našom bytovom dome si dal požiadavku urobiť balkón z jeho bytu.  Stavebný úrad mu vyhovel, stavbu balkóna povolil. Nenarúša sa tým vzhľad bytového domu, lebo nad ním ostatní vlastníci balkóny majú, tieto boli stavané hneď ako sa robila stavba bytového domu.

Stavbu balkóna si vlastník financuje sám, znáša všetky náklady a povinnosti vyplývajúce z tejto stavby. Naše spoločenstvo dalo iba súhlas pre povolenie tejto stavby, pretože nikto z ostatných vlastníkov nemal žiadne námietky k realizácii balkóna.

Otázka ale znie: Bude musieť tento vlastník platiť do fondu údržby a opráv zvýšenie sumy o 25% viac tak, ako ostatní vlastníci, ktorí majú balkóny? Títo nevynaložili žiadne zvýšené náklady na stavby balkónov, keďže to bolo v projekte, to sa mi vidí spravodlivé, že teda platia zvýšenie. Tento vlastník, ale všetko hradí z vlastných finančných prostriedkov.
Ľudmila Pozdechová

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, Domodern, spol. s r.o.

Áno, aj tento vlastník bude musieť platiť povinný prídel do fondu opráv aj z pomernej časti balkóna. Tieto prostriedky sa posudzujú na prípadné budúce opravy a nie na pôvodné náklady na obstaranie.


20.6.2014 | Otázka

Správca tvrdí, že jedna garáž, ktorá má od 3 m²do 17 m², má ten istý hlas na schôdzi ako byt. Ja myslím, že je to nevyváženosť práv a povinností.
Oto Prílepok

Odpovedá: Ing. Marta Pelikánová, Domodern, spol. s r.o.

V zmysle §14 ods. 5 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nesk. predp. „každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome.“

Čiže na počet hlasov nemá vplyv veľkosť priestoru.  Správca informoval vlastníka v súlade s uvedeným zákonom.


20.6.2014 | Otázka

Čo je na zateplenie vhodnejšie respektíve lepšie? Polystyrén alebo minerálna vlna? Aký je cenový rozdiel?
Mária Galbová

Zodpovedá: Alexander Prizemin, Saint-Gobain Construction Products s.r.o., divizia ISOVER

Jednoznačná odpoveď na Vašu otázku neexistuje. Každý materiál má totiž svoje výhody a vlastnosti, ktorými predčí tie ostatné.

Minerálna – kamenná  vlna s pozdĺžnym vláknom:

-          Prírodný materiál, vyrábaný z vlákien roztaveného kameňa

-          Nehorľavý – trieda reakcie na oheň A1

-          Tepelnoizolačná vlastnosť – súčiniteľ  tepelnej vodivosti  λ036 (lepšie ako biely polystyrén, horšie ako sivý polystyrén)

-          Vynikajúce difúzne vlastnosti – dokáže prepustiť prípadnú nahromadenú vlhkosť vo fasáde do exteriéru, za predpokladu použitia správnej omietky

Biely polystyrén

-          Trieda reakcie na oheň E, použitý retardér horenia, horľavý materiál, po zapracovaní do zatepľovacieho systému je však z požiarneho hľadiska hodnotený systém ako celok, a ten je nehorľavý

-          Tepelnoizolačná vlastnosť – súčiniteľ tepelnej vodivosti  λ038

-          Ľahký a nenasiakavý materiál

Sivý polystyrén

-          Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ031

-          Ostatné vlastnosti zhodne s bielym polystyrénom

Pri porovnávaní je teda možné brať do úvahy niekoľko parametrov a poradie by mohlo byť nasledovné:

Cena: Najlacnejší – biely polystyrén, sivý polystyrén, najdrahšia minerálna vlna. Porovnanie cenové je však zavádzajúce, keďže z celkovej ceny zatepľovacieho systému, po započítaní všetkých komponentov a práce, je cena izolantu od 20-30% hodnoty celého systému.

Tepelnoizolačné vlastnosti: Najlepšie izoluje sivý polystyrén, nasleduje minerálna vlna a biely polystyrén

Požiarna odolnosť samotného materiálu:  kategória A1 – minerálna vlna, E – polystyrén. Pripomínam len, že pri zatepľovacom systéme sa hodnotí požiarna odolnosť celého systému. Použitie minerálnej vlny je povinné od výšky 22.5 m, resp. v iných prípadoch, ktoré vymedzuje požiarna norma.


20.6.2014 | Otázka

Používajú sa kondenzačné kotle aj do nezateplených domov (13.posch dom.)Zateplená je len strecha, chceme pivnicu zatepliť, okná sú vymenené na 80%. Dom má keramickú mozaiku kvalitnú už 50 rokov, „keramika obal domu“.
Dušan Sabol

Zodpovedá: Ing. František Gondža, Brilon a.s.

Podľa vášho popisu, objekt má takmer vymenené okná (plastové) a zateplenú strechu. Aj keď nie je realizované zateplenie objektu, možno reálne odhadnúť na základe doteraz vykonaných prác (vymenené okná – plastové, zateplená strecha) úsporu tepla cca 30%. Čo sa týka využitia kondenzačného kotla vo vašom objekte je potrebné poznať jestvujúci stav vykurovacej sústavy, t.j. na aký teplotný spád bola navrhnutá a následne prepočítať či bude vyhovovať na nižší tep. spád kondenzačných kotlov. Zo skúsenosti môžem potvrdiť, že vo väčšine prípadov je jestvujúca vykurovacie sústava predimenzovaná a nižší tep. spád vyhovuje, t.j. vyhovuje teplota so spádom 70/50°C. Dôležité je, aby teplota spiatočky nebola vyššia ako cca 50°C a kotol takto je udržiavaný v kondenzačnom režime, čiže v režime vysokej účinnosti. Prax nám ukázala, že v tomto režime dokážu naše kondenzačné kotly pracovať až do vonkajšej teploty – 5°C, čo predstavuje viac ako 80% vykurovacej sezóny.

Odporúčam použiť kondenzačné kotly a zároveň ponúkam Vám technickú pomoc pri posúdení jestvujúceho stavu a vyšpecifikovaní zdroja tepla pre Váš objekt.


20.6.2014 | Otázka

Majiteľ si dal urobiť novú dlažbu na lodžii. Je potrebné pri rekonštrukcii vrátane balkónov odstrániť túto dlažbu? Lebo sa bude dávať aj nová dlažba.
Mária Galbová

Zodpovedá: PhDr. Monika Lavová, Alumistr Slovakia s.r.o.

Áno aj Nie. Záleží od toho aký má presah dlažba z čela i po bokoch a zároveň aké konštrukčné riešenie bude nového zábradlia. Prosím k bližšej odpovedi, ma neváhajte kontaktovať na tomto telefónnom čísle 0911 271 122. Ďakujem


20.6.2014 | Otázka

Na zachovanie  farebnosti domu- lodžií-  je možné použiť zafarbenie kovu- AL čiernym odtieňom?
Dušan Sabol

Zodpovedá: PhDr. Monika Lavová, Alumistr Slovakia s.r.o.

Áno, je možné použieť všetky odtiene zo vzorkovníka RAL.


20.6.2014 | Otázka

Prosím o porovnanie výhod a nevýhod kontaktného a bezkontaktného zateplenia systému.
Ivan Pivoluska

Zodpovedá: Peter Kántor, Saint-Gobain Construction Products s.r.o., divizia Weber

Spoločnosť Saint-Gobain Weber sa zaoberá iba kontaktným zatepľovacím systémom(ETICS) a preto nebudem systémy porovnávať, ale napíšem iba zopár výhod kontaktného zateplenia:

-možnosť úspor 30-50 % nákladov na vykurovanie

-nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy = dlhšia životnosť

-eliminácia negatívnych vplyvov teplotných zmien v konštrukcii

-zvýšenie povrchovej teploty na vnútornej strane obvodovej konštrukcie

-zlepšenie tepelnej pohody

-eliminácia tepelných mostov

-predĺženie životnosti fasády


20.6.2014 | Otázka

Je výhodné zatepľovať tehlový dom?
Mária Galbová

Zodpovedá: Peter Kántor,Saint-Gobain Construction Products s.r.o., divizia Weber

Táto otázka je príliš všeobecná. Pred zateplením tehlového domu je potrebné vedieť niekoľko doplňujúcich údajov, ako napríklad: Aká hrúbka tehly bola použitá? Z akého typu tehly je dom postavený? Má dom funkčnú hydroizoláciu? Nie je dom ohrozený vzlínajúcou vlhkosťou? Atď.


20.6.2014 | Otázka

Poprosím kontakt na pracovníka na odstraňovanie mikroorganizmov na fasádach (plesne, mach).
Peter Berec

Zodpovedá: Peter Kántor, Saint-Gobain Construction Products s.r.o., divizia Weber

S problematikou odstraňovania mikroorganizmov Vám búdú vedieť pomôcť realizačné firmy, ktoré sa venujú zatepľovacím systémom.


1.6.2013 | Otázka

Odstránenie systémových vád na loggiach (zasunuté). Je možné používať spádové klímy namiesto poterov? Museli by sme zatepliť stropnú žB dosku aj zo spodnej strany a čelo?

Martin Uchal

Zodpovedá:Vlado Balent, Saint-Gobain Construction Products s.r.o., divizia ISOVER

ŽB dosku zatepliť - spodok aj čelo izolačným materiálom rovnakej hrúbky ako je fasáda. Spádové kliny môžete používať, bežne sa používajú. Pozor aby boli z vhodného materiálu. My režeme spádové kliny z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 2800 C.

http://www.isover.sk/articles/index/77_Styrodur-2800-C

Odporúčaná skladba: spádový klin, výstužná mriežka, tekutá hydroizolácia, flexi lepidlo, dlažba. Pozor na vyvedenie na parapet balkónových dverí a detail odvodnenia.


1.6.2013 | Otázka

1. Aký je problém s rozvodom plynu?

2. Ako prebieha samotná výmena rozvodov v bytovom dome, t.j. ktoré práce vykonáva vaša firma a ktoré si musí zabezpečiť dom, prípadne majiteľ bytu.

3. Ako dlho trvá celá praktická realizácia v dome, byte?

Ing. Jaroslav Šatara

Zodpovedá: Ing. Igor Krajčovič, Rehau, s.r.o.

1. Žiadny problém, s ktorým by sa nedalo vysporiadať. Keďže rúry sú v prestupoch spravidla skorodované a tak nebezpečné, odporúčame výmenu s ostatnými rozvodmi. Je nutné vopred spracovať projekt a osvedčiť na Technickej inšpekcii. Pri demontáži plynomerov je zasa nutné zapojiť SPP-D pri odplombovaní a opätovnom plombovaní a inak dodržiavať platné predpisy. Spoľahliví montážny partneri kompletne zabezpečia všetky potrebné úkony.

2. Spoločnosť REHAU sa podieľa na výmenách prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov (samostatné spoločnosti, vybrané odborné montážne firmy). Spravidla sú v cene zahrnuté všetky práce potrebné pre rekonštrukciu s výnimkou demontáže a opätovnej montáže individuálne vymurovaných bytových jadier. I tu sa však ponukou niektorých montážnych partnerov rozširuje, takže tieto murárske práce môžu ponúkať, resp. inak zabezpečiť.

3. Jedna kompletná stupačka trvá podľa zvyklostí partnerov a komplikovanosti výmeny spravidla jeden až dva dni.


1.6.2013 | Otázka

Merače na radiátoroch – digitálne. Kde sa dajú zistiť koeficienty (pre jednotlivé radiátory), pre prepočet nameraných jednotiek. Výpočet: Koef. radiátora x namerané jednotky = prepočítané jednotky. Cena tepla má byť sa počíta podľa prepočítaných jednotiek. Ďakujem.

M. Števulová

Zodpovedá: Ing. Zuzana Kalivodová, Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.

Koeficienty pre PRVN (pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov) stanovuje výrobca konkrétneho PRVN a príslušný spracovateľ zúčtovania nákladov na vykurovanie.


23.4.2013 | Otázka

Prečo správca bytového domu nemá nárok na štátnu prémiu. Správca iba spravuje prostriedky vlastníkov tak isto ako SVB. Ďakujem.

Milan Biroš

Zodpovedá:Poisťovne Slovenska

Stavebné sporiteľne sa riadia platnou slovenskou legislatívou, z ktorej vyplýva:

Stavebnými sporiteľmi, ktorí môžu po splnení zákonom stanovených podmienok dostať štátnu prémiu, sú fyzické osoby a od roku 2008 aj spoločenstvá vlastníkov bytov zriadené podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Samotný zákon o stavebnom sporení 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (386/1996 Z. z., 242/1999 Z. z., 443/2000 Z. z., 677/2002 Z. z., 165/2003 Z. z., 654/2004 Z. z., 624/2005 Z. z. a 658/2007 Z. z.) upravuje poskytovanie štátnej prémie nasledovne:

§ 10

(1) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľov podľa § 4 písm. a) a b). pričom podľa

§ 4 Stavebným sporiteľom môže byť

a) fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,

b) spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené podľa osobitného predpisu, 3) ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,

c) iná právnická osoba, ako je uvedená v písmene b), ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.


11.4.2013 | Otázka

Vhodné materiály na zateplenie bytu z vnútornej strany bytu a správny technologický postup pri zateplení.

Jozef Bugár

Zodpovedá:

Michal Fickuliak, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber – Terranova

Spoločnosť SGPC Weber Terranova neodporúča zatepľovanie z vnútornej strany obvodovej konštrukcie. Pri zateplení z vnútornej strany konštrukcie nastáva problém so vznikom tepelných mostov na podlahách a stropoch bytov. Tieto mosty sa stanu ideálnym miestom pre zrážanie vlhkosti a neskôr aj tvorbu plesni. Pri zateplení z vnútornej strany obvodovej konštrukcie  sa teplota v pôvodnej konštrukcii zníži a nulová teplota sa presúva k vnútornému povrchu konštrukcie. V zimných mesiacoch sa rosný bod posunie smerom do interiéru. Kondenzovaná para, sa zráža na vnútornej stene obvodového plášťa, vo vašom byte, vytvára ideálne prostredie na  vznik plesni pod vnútornou izoláciou.


23.4.2013 | Otázka

Nestretol som sa vizuálne s dilatačnými medzerami ani pri veľkých stenách (plochách) zatepľovaných stien kont. syst. Na aké vzdialenosti alebo plochy by sa mali dilatačné medzery realizovať?

Ján Frankovič

Zodpovedá: Michal Fickuliak, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber – Terranova

Technologický predpis ani STN nepredpisuje vzdialenosti pre dilatačné medzery v zatepľovacom systéme. Všeobecne platí pravidlo, že dilatačnú medzeru treba zachovať v miestach, kde sa vyskytovali na obvodovej konštrukcii.


27.3.2013 | Otázka

V paneláku máme výťah s 9 stanicami, šachtovými dverami, šachta chránená pletivom, strojovňa nad šachtou. Plánujeme modernizáciu výťahu v rozsahu, repasovanie hnacej jednotky (2-čeľusť. brzdu máme), nový rozvádzač + kabeláž, pôvodná kabína zostáva – obnova – ovládacie prvky, dvere šachtové zostanú. Požadujeme informáciu o možnosti vykonania týchto prác.

Ing. Jaroslav Dubeň

Zodpovedá: Jaroslav Gonda, MAJES výťahy a eskalátory, a.s.

Vami požadovaný rozsah je modernizácia výťahu, pričom pri takto zvolenej alternatíve výťahový stroj nebude staticky vyhovovať STN EN 81,1 pretože je na nosnosť 250 kg, pričom pri výmene kabíny a rámu kabíny v budúcnosti je pri pôvodnej podlahovej ploche kabíny normou stanovená nosnosť min. 320 kg. To znamená že bude nutné opätovne vložiť finančné prostriedky do výmeny stroja.

Pri výmene rozvádzača by bolo vhodné tento osadiť už frekvenčným meničom o výkone 5,5kW ktorý vyhovuje aj pôvodnému výťahovému stroju príp. stroju novému. Po vykonaní modernizácie výťahu je potrebné vykonať skúšku a všetky zmeny zaznamenať do technickej dokumentácie výťahu.


16.6.2013 | Otázka

Ukáže termovízia úniky tepla zavinením nekvalitného prevedenia zateplenia napr. okolo okien a dverí alebo sa to bude javiť ako únik tepla nekvalitou okien (dverí)? Ďakujem.

Ľubica Vargová

Zodpovedá:Ing. Marek Farárik, DEKPROJEKT s. r. o.

Termovíziou sa meria povrchová teplota konštrukcií, takže v prípade že ostenia alebo nadpražia okolo okien alebo dverí sú nedostatočne alebo nekvalitne zateplené bude pri ich termovíznom meraní nameraná nepriaznivejšia povrchová teplota – tepelný most.


23.4.2013 | Otázka

Patria ku projektovaným službám aj žiadosti na vypracovanie fondu rozvoja bývania a pod.?

Mária Bedlovičová

Zodpovedá:Ing. Marek Farárik, DEKPROJEKT s. r. o.

Súčasťou projektových služieb nie je vyplnenie žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov z rôznych dotačných programov. Projektant Vám však môže poskytnúť súčinnosť a pomoc pri vyplnení žiadosti, najmä v častiach technických údajov.


16.5.2013 | Otázka

Existuje nejaké riešenie odvodnenia a zosunu snehu zo striešok nad terasami na vrchnom – poslednom podlaží domu?

Beáta Masaryková

Zodpovedá:Ing. Dušan Hipík, ALUMISTR Slovakia, s.r.o.

Na riešenie odvedenia vody zo striešok sa používa štandardný odkvapový systém prostredníctvom rín ,hákov a zvodových rúr. Rýny, teda háky sa dajú namontovať viacerými spôsobmi, záleží podľa požiadavky (s čela krokvy, z boku krokvy , z vrchu krokvy), tak aby voda stekala do žľabu a následne v spáde do odkvapovej rúry.

Čo sa týka zabezpečenia striešky voči zosunu snehu, ten sa dá riešiť viacerými  spôsobmi. Norma nepredpisuje aký má byť rozmer a tvar snehovej zábrany, ale predpisuje len zabezpečenie, voči  ochrane ľudí pod strieškou, tak aby neohrozil jeho život. Naše riešenie je jednoduché, na striešku v mieste zasklievacieho profilu sa namontuje


2.5.2012 | Otázka
Pri zateplení domu bol použitý antigrafiti náter. Ako postupovať pri odstraňovaní grafiti na tomto mieste.
Dr Josef Tauber

 

Zodpovedá: Ing. Stanislav Bárta, S-G Weber Terranova a.s.,
Dobrý deň, je potrebné vedieť aký antigraffiti systém bol použitý. Najčastejšie ide o preventívne nátery (napr. Grafitix MP2) z ktorých je následne graffiti odstránené pomocou odstraňovača. Životnosť preventívneho náteru býva udávaná v cykloch odstránenie. Príklad odstránenie prípravkom Grafisolv - ostraňovač sa nanesie na postihnuté miesto, kde sa nechá krátko pôsobiť, rozrušené graffiti sa zotrie handrou, znovu sa nanesie ostraňovač a čistou handrou sa povrch znovu zotrie alebo opláchne vodou. Potom sa povrch umyje vodou s pridaním bežného čistiaceho prostriedku.

 


5.5.2012 | Otázka:
Ako zamedziť plesne v bytoch, domoch. Ako zamedziť tepelné mosty a ako spoznať, že je zatepľovací systém urobený zle. Spôsob ako donútiť realizačný spoločnosť na odstránenie závad.
Župková Olga
 

Zodpovedá: Ing. Stanislav Bárta, S-G Weber Terranova a.s.,
Predpokladám, že objekt je zateplený. Najčastejšie dochádza pri zateplení objektu ik výmene okien, ktoré sú veľmi tesná a nedovoľujú prirodzenú výmenu vzduchu. Pre zamedzenie vzniku tvorby plesní v bytoch je najlepšie vetranie, tak aby dochádzalo k výmene vzduchu v interiéri. Odporúčam teda strážiť relatívna vlhkosť v miestnosti vlhkomerom, a keď je relatívna vlhkosť vzduchu vyššia ako 60% vyvetrať. Rýchle a intenzívne vetranie je najvhodnejšie, pri mikroventiláciu dochádza k ochladzovaniu vnútorného povrchu ostenia, nadpražia a stien okolo okien. Pri vonkajšom kontaktnom zateplení budovy sa vytvorí kompaktný obálka okolo budovy, ktorá, zjednodušene povedané, tepelne izoluje daný objekt. Problematické miesta (napr. stužujúce vence, balkóny, lodžie, soklové partie atď) musí byť navrhnutie tak, aby nebola izolácie poddimenzovaná a daný detail nevytváral tepelný most. Toto musí zabezpečiť projektant. Kvalitu vykonávaných prác by mal ustrážiť technický dozor investora, ktorý by mal byť zapojený do celého procesu už vo fáze projektovania. Ak je vonkajšie zateplenie už hotové, nemožno bez zásahu do konštrukcie objektívne zistiť, či je zatepľovací systém urobený správne podľa technologického přadpisu výrobcu. Možno, ale odhaliť tepelné mosty pomocou termografických snímok, ktoré môžu napovedať o kvalite vykonaných prác. Termografické snímky a vyhodnotenie by mal robiť skúsený odborník.

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836