Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Nové povinnosti stanovené novelou EED (energetická účinnosť)

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ, pričom nosnou myšlienkou bolo dosiahnutie kľúčových environmentálnych cieľov. Pri priebežnom preskúmaní bolo zistené, že sa jedná o cestu správnym smerom a s ohľadom na blížiaci sa cieľový rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Preto bola zhora uvedená  Smernica dňom 21. 12. 2018 aktualizovaná, a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11. 12. 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Pôvodná smernica 2012/27/EU zahŕňa mnoho oblastí na poli nakladania s energiami, novelizácia potom prináša určité spresnenie a doplnenie cieľov a následných opatrení. Implementácia EED do národných legislatív (včítane slovenskej) priniesla mimo iné aj povinnosť pomerového merania tepla a teplej vody v bytových domoch a následné rozdeľovanie nákladov na vykurovanie a poskytovanie teplej vody medzi koncových spotrebiteľov. A práve v tejto oblasti prináša novelizácia EED určité zmeny, na ktoré je nutné včas upozorniť. Povinnosťou každého členského štátu je implementácia zásad tejto smernice do národnej legislatívy do (25. 6. 2020). Môžeme ich stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. Povinnosti v oblasti pätného merania tepla pre vykurovanie, chladenie a teplú vodu ostávajú bez zmeny- je teda povinnosťou dodávateľa merať na päte objektu alebo na spoločnej výmenníkovej stanici.
 2. V bytových domoch sú preferované bytové merače tepla, ale pre budovy s vertikálnymi rozvodmi sú prípustné aj indikátory vykurovania; na meranie teplej vody sú vyžadované bez výnimky vodomery pre teplú vodu.
 3. Na rozdeľovanie nákladov na vykurovanie chladenie a poskytovanie teplej vody sú požadované transparentné a verejne dostupné pravidlá, ktoré budú zahŕňať rozdelenie nákladov na energiu využitú na:
  • Teplú vodu
  • Teplo na vykurovanie spoločných priestorov domu
  • Vykurovanie alebo chladenie bytov
 4. Novinkou je formulovanie požiadaviek na diaľkové odčítacie prístroje, a to následne:
  • Prístroje inštalované po 25. 10. 2020 musia byť výlučne diaľkovo odčítateľné
  • Od 1. 1. 2027 musia byť všetky prístroje  výlučne diaľkovo odčítateľné
  • Novo formulované požiadavky na vyúčtovanie spotreby vykurovania, chladenia a poskytovania teplej vody. Za zmienku stojí najmä povinnosť, aby koncovým spotrebiteľom bola ponúknutá možnosť elektronickej formy vyúčtovania.
 5. Novo formulovaná Príloha VIIa, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na informácie o vyúčtovaní a o spotrebe na vykurovanie, chladenie a poskytovanie teplej vody. Sú stanovené nasledovné záväzné pravidlá:
  • Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby musí byť realizované aspoň 1 x ročne
  • Od 25. 10. 2020 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odčítacích prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované najmenej 2x ročne, v prípadoch, kedy o to koneční spotrebitelia požiadali alebo si zvolili možnosť vyúčtovania v elektronickej podobe potom 4x ročne
  • Od 1. 1. 2022 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odčítacích prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované aspoň 1x mesačne s tým, že môžu byť sprístupnené pomocou internetu a tiež aktualizované tak často, ako je to technicky možné; vykurovanie a chladenie nemusia byť v tejto povinnosti mimo vykurovacie/chladiace zahrnuté.
  • Požaduje sa porovnanie aktuálnej spotreby koncových užívateľov s rovnakým obdobím minulého roku korigované klimatickým faktorom, a to v grafickej podobe
  • Porovnanie s priemerným normalizovaným alebo referenčným koncovým spotrebiteľom rovnakej užívateľskej kategórie; v prípade elektronického vyúčtovania sa dá také porovnanie zverejniť na internetových stránkach a vo vyúčtovaní na neho odkázať

Autor: Ing. Jiří Zerzaň

Posledná úprava (Streda, 24 Apríl 2019 11:43)

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836