Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

39. týždeň 2018

24. 9. 2018|

Jeden luster nestačí. Trendy v interiérovom osvetlení


Plán pre budúcnosť Košíc


Proti hluku môže pomôcť aj vodná clona


Kto je prehlasovaný vlastník?
Na úvod článku navrhujem označovať zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov za „bytový“. No jednak som tak už práve teraz urobil, ale dúfam že drvivá väčšina čitateľov bude chápať obsah pojmu „bytový zákon“.

Bytový zákon operuje pojmom „prehlasovaný vlastník“ v texte dvakrát:

  • 1. v § 8b ods. 1, v zmysle ktorého správca zastupuje v konaní na súde vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, proti ktorým smeruje návrh na začatie konania podaný prehlasovaným vlastníkom
  • 2. v § 14 ods. 8, v zmysle ktorého má prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká.

Definovanie pojmu „prehlasovaný vlastník“ je veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že práva § 14 ods. 8 určuje, že v prípade ak sa v lehote 30 dní na súd takýto vlastník neobráti, jeho právo zaniká, v zmysle teórie práva ide teda o pre prekluzívnu lehotu. Preto by malo byť jasné, kto spadá do tejto skupiny a kto nie. V každom prípade je nutné uviesť, že ak sa prehlasovaný vlastník podľa tohto ustanovenia obráti na súd, jeho podanie musí byť smerované proti vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom, ktorí žalobcu prehlasovali. Opäť nie je jednoznačne určené, čo sa touto skupinou rozumie. Či sú to všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome alebo je to skupina vlastníkov prítomných na konkrétnej schôdzi, ktorí daného vlastníka reálne prehlasovali. Každopádne je nutné uviesť, že právo obrátiť sa na súd má výhradne len vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Nemôže tak urobiť nájomca, jedine ak by na túto činnosť bol výslovne splnomocnený priamo vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a v tomto prípade by nájomca konal v mene vlastníka. Sám by však takýto návrh podať nemohol.

Pokračovanie článku nájdete v našom Elektronickom magazíne.

Posledná úprava (Pondelok, 24 September 2018 08:14)

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836